Gå til toppen

Vilkår for kurser

 1. GYLDIGHED

  1. Disse standardbetingelser (”betingelserne”) gælder for aftaler (”aftalen”), der er indgået mellem Key2Quality og Key2Qualitys kunder (”kunden”) vedrørende Key2Qualitys kursusydelser indenfor test og kvalitetssikring. Betingelserne er gældende i deres helhed, medmindre de udtrykkeligt er fraveget af parterne i henhold til særskilt skriftlig aftale.
 2. YDELSEN

  1. Ydelsen omfatter de på Key2Qualitys hjemmeside til enhver tid udbudte
  2. Key2Quality er ansvarlig for, at Key2Qualitys undervisere (”underviserne”) har de tilstrækkelige akkrediteringer, uddannelses- og testfaglige kvalifikationer til at kunne undervise i egne fagområder på et niveau, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.
  3. Key2Quality er berettiget til at anvende underleverandører som undervisere. I disse tilfælde gælder samme forhold som under punkt 2.2.
 3. BETALING

  1. Kursusafgift for åbne kurser følger de til en hver tid gældende priser på Key2Qualitys hjemmeside.

   Det er kun muligt at betale med faktura. Fakturaen fremsendes inden for få dage, efter vi har registreret kundens tilmelding.

   Umiddelbart efter kundens tilmelding modtager kunden en ordrebekræftelse pr. e-mail.

   Kunden vil ca. to uger før kursusstart modtage en e-mail med mere praktisk information om kurset og pensum i elektronisk format, som det anbefales at have læst forud for kurset.

  2. Betalingsfristen er 6 uger før kursusstart.
  3. Ved tilmelding senere end 6 uger før kursusstart, er betalingsfristen 8 dage.
  4. Overskrides de aftalte betalingsbetingelser, beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned samt rykker, inkasso- og kompensationsgebyrer i henhold til renteloven.
  5. Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter.
 4. AFBUD OG FLYTNING

  1. Kunden kan skriftligt melde afbud/flytte kursusdeltagelse nedenstående betingelser.
  2. Ved afbud op til 6 uger før kursusstart, refunderes det fulde beløb. Afbud senere end 6 uger før kursusstart faktureres et afbestillingsgebyr på 50% af prisen. Afbud senere end 2 uger før kursusstart faktureres et afbestillingsgebyr på 100% af prisen.
  3. Flytning af kurser op til 4 uger før kursusstart er Flytning senere end 4 uger før kursusstart, pålægges et overflytningsgebyr på 20% af prisen.
  4. Kunden kan for alle kurser vederlagsfrit udskifte deltagere helt frem til
 5. AFLYSNING

  1. Key2Quality har ret til at aflyse et kursus i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Aflysning vil kunne ske op til 2 uger før kursusstart.
  2. I tilfælde af, at Key2Quality aflyser et kursus, vil kunden blive tilbudt vederlagsfri flytning til anden kursusdato eller refundering af den fulde kursusafgift.
 6. EVALUERING

  1. For kontinuerligt at kunne levere en høj kvalitet i Key2Qualitys kurser måler Key2Quality altid kursisternes tilfredshed efter kurset.
  2. Målingen gennemføres via evalueringsskema, som kursisterne opfordres til at udfylde på sidste kursusdag eller umiddelbart efter kurset.
 7. REFERENCEBRUG

  1. Key2Quality må bruge kundens navn og logo i Key2Qualitys eksterne Eventuelle referencecases skal godkendes skriftligt af kunden.
  2. Key2Quality må anvende de anonymiserede kursusevalueringsresultater til statistik og markedsføring.
 8. RETTIGHEDER

  1. Alle rettigheder til dokumentation, produkter, materialer samt programmel, som i undervisningen er anvendt og/eller produceret af Key2Quality tilhører Key2Quality har copyright på alt kursusmateriale. Kursusmaterialet må ikke gentrykkes, distribueres, sælges eller redigeres. Kursusmaterialet er personligt for kursusdeltageren og udleveres på den første kursusdag.
  2. Key2Quality bevarer i alle tilfælde ejendoms- og ophavsretten til det udarbejdede materiale, der af Key2Quality benyttes til afholdelse af kursus.
  3. Kunden er ikke berettiget til at benytte eller lade benytte materiale fra Key2Qualitys kurser til brug for egne kurser eller kurser, som udbydes i konkurrence med Key2Quality, uden særskilt aftale med Key2Quality.
  4. Hvis kunden leverer materiale eller kursusindhold til brug for virksomhedstilrettede kurser, opnår Key2Quality alene en brugsret til sådant materiale til brug for udarbejdelse og afvikling af kurset. Kunden bevarer således de rettigheder, kunden måtte have til sådant materiale eller
  5. Hvis der i forbindelse med afholdelse af virksomhedstilpassede kurser, hvor der indgår tredjemandsprogrammel, indkøbes dette af kunden for egen regning. Key2Quality kan på ingen måde gøres ansvarlig for krav rejst af tredjemand som følge af kundens brug af tredjemands immaterielle rettigheder eller manglende betaling herfor, og kunden skal friholde Key2Quality for alle sådanne rejste krav.
 • PRAKTISKE OPLYSNINGER

  • Kontaktinformationer:
  • Telefon: +45 4940 8552
  • E-mail: kontakt@key2quality.dk
  • Virksomhedsoplysninger:
  • Cvr.nr. 41221291
  • Bankoplysninger:
  • Regnr.: 7620 Kontonr.: 2138293
 • KONTAKT OS

  • Har du spørgsmål til ovenstående, så ring til os på telefonnummer +45 4940 8552, eller skriv til kontakt@key2quality.dk.